Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

12:29
Reposted fromshakeme shakeme viacynamon cynamon
12:29
7356 7057 390
Reposted frombyheart byheart viacynamon cynamon
12:29
12:29
12:28
5981 03c1 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamikrokosmos mikrokosmos
12:27
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viamikrokosmos mikrokosmos
12:26
12:26
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viafremde fremde
12:26
5322 e643 390
Reposted frominaska inaska viapoppyseed poppyseed
12:25
12:25
12:25
12:25
3854 7b79 390
Reposted fromodnowa odnowa viamikrokosmos mikrokosmos
12:25
6026 9d19 390

Flowers by Irving Penn

Reposted fromkattrina kattrina viamikrokosmos mikrokosmos
12:25
0283 e106 390
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viajustaperson justaperson
12:23
5809 ef13 390
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viafremde fremde
12:23
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viafremde fremde
12:22

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viafremde fremde
12:22
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viafremde fremde
12:21
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl