Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

13:52
8220 34cc 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:51
8262 30a1 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:50
8772 fb5c 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:50
9209 ea48 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:50
9215 e6ad 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:49
9259 5327 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:48
0099 fe96 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:48
0101 a9fd 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:48
0102 b432 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:48
Reposted from4777727772 4777727772
13:48
0131 3c2f 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:47
1775 ead3 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:47
1847 41aa 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:36
2721 903c 390
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viaiblameyou iblameyou
13:36
1828 9efd 390
Reposted fromLane Lane viaiblameyou iblameyou
13:34
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
13:33
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
13:32
Reposted fromkjn kjn viadojenka dojenka
13:32
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viadojenka dojenka

February 15 2019

14:49
4683 a23e 390
dzień dobry
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl