Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

14:29
1028 6408 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viacynamon cynamon
14:28
1055 59f3 390
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viacynamon cynamon
14:28
14:26
6257 b6f2 390

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

14:26
8711 ff09 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

July 15 2017

15:07
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadojenka dojenka
15:07
2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadojenka dojenka
14:10
1374 0bc8 390

goodmemory:

Teresa murak, “Sculpture for the Earth”, Ubbeboda, Sweden 1974                

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
14:10
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski

June 25 2017

11:39
1704 c907 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajustaperson justaperson
11:39
3858 6d96 390
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
11:38
3671 f7b6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
11:36
5660 512c 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viauciekam uciekam
11:33
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
11:31
9761 b9b6 390
Reposted fromancientsoul ancientsoul viarudosci rudosci
11:25
0285 3c28 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudosci rudosci
11:24
11:19
11:00
10:59
4496 897d 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl